Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για μελλοντικούς - υποψήφιους φοιτητές

Ο αριθμός των Μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες επιλογής αναφέρονται στον κανονισμό σπουδών στα άρθρα 3,4 και 5.

Συχνές Ερωτήσεις για υποψήφιους φοιτητές.

1.Πoiοι γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα;

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση   των   μαθημάτων,   πτυχιούχοι   Νοσηλευτικής   (ΤΕΙ   και Πανεπιστημίου),Ιατρικής και όλων των συναφών επιστημών υγείας,     της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ν.3685/2008.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Ο αριθμός των εισακτέων  είναι 35.Μπορεί να υπάρχουν αυξομειώσεις στον αριθμό των εισακτέων ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων φοιτητών.

2. Ποια ημερομηνία ξεκινάει το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών;

Συνήθως 1 Οκτωβρίου.

3.Είμαι προπτυχιακός φοιτητής  και ολοκληρώνω τις σπουδές μου τον Ιούνιο.Μπορώ να συμμετάσχω στην διαδικασία επιλογής;

Ναι με την προϋπόθεση ότι θα έχεις ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές σου και θα έχεις προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 15 Οκτωβρίου του ιδίου έτους

4.Πόσο διαρκεί η φοίτηση;

Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

5.Πόσο κοστίζει η φοίτηση;

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέχεται σε 750 Ευρώ ανά εξάμηνο.

6. Κάθε πότε και σε ποια περίοδο του έτους ανακοινώνεται η προκήρυξη

Προκηρύσσονται θέσεις  κάθε έτος. Συνήθως η υποβολή αιτήσεων γίνεται τον μήνα Μάιο χωρίς αυτό να είναι απόλυτο.

7. Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίσω την περίοδο υποβολής αιτήσεων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων είναι τα ακόλουθα :

  1. Έντυπη αίτηση (δίδεται από τη γραμματεία του ΠΜΣ - Υπάρχει και στο site του ΠΜΣ στα έντυπα)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (για τίτλους εξωτερικού απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ)
  3. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών προπτυχιακών σπουδών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων
  4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
  5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας.
  6. Βιογραφικό σημείωμα
  7. Δύο συστατικές επιστολές
  8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας και επιστημονικής δραστηριότητας (δημοσιεύσεις, έρευνα κ.α) 

8. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής;

Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) ισχύουν τα κριτήρια που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και συνοψίζονται στη συνέχεια:

Α.

-Ειδικότερη επίδοση των υποψηφίων ΜΦ στους τομείς, όπου αυτοί επιθυμούν να εξειδικευθούν αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων και πτυχιακής εργασίας. Οι βαθμοί αθροίζονται και ο μέσος όρος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 10.

-Βαθμός Πτυχίου. Συντελεστής 10.

-Η κλινική εμπειρία και ειδικότερα εμπειρία σε ΜΕΘ. Συντελεστής 10 επί τα χρόνια εργασίας που όμως δεν θα ξεπερνούν σε βαθμολογία το 10 και όταν τα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας υπερβαίνουν σε αριθμό τα 10 έτη.

-Η προγενέστερη ενασχόληση των υποψηφίων με ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (ανάλογα με τον αριθμό δημοσιεύσεων, ερευνητικών εργασιών και ανακοινώσεων σε συνέδρια). Κλίμακα 0-20.

 Η βαθμολογία των παραπάνω κριτηρίων διαμορφώνεται σε ποσοστό 50% της συνολικής

 Β. Η αποδεδειγμένη επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας από όλους τους υποψηφίους, και επί πλέον, της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.  Σε περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου (τουλάχιστον First Certificate in English) ελέγχεται η επάρκεια του φοιτητή να μεταφράσει σχετικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα.

 Γ. Προφορική εξέταση – Συνέντευξη - Συστατικές Επιστολές: Οι υποψήφιοι ΜΦ καλούνται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ) σε συνέντευξη και προφορική εξέταση από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που ορίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης  (ΓΣΕΣ).  Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε αντικείμενα σχετικά με το ΠΜΣ. Κλίμακα βαθμολογίας 0-50

9. Ποια είναι η εξεταστέα ύλη;

Εξεταστέα Ύλη: Η Εξεταστέα ύλη μαθήματος Εντατικής και Επείγουσας Νοσηλευτικής ορίζεται ακολούθως:

Τραύμα - Πολυτραυματίας – ΚΕΚ - Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης -Μεταφορά βαρέως πάσχοντα ΤΕΠ-ΜΕΘ (Γενικά) Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές - Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας – Καταπληξία – Σήψη - Πολυοργανική Ανεπάρκεια Κώμα – ΑΕΕ

Εγκαύματα Καρδιαγγειακές διαταραχές (ΟΕΜ, Καρδιογενές Σοκ, Ανακοπή)

Αναπνευστικές Διαταραχές (Πνευμονική Εμβολή, Άσθμα, ARDS)

Διαταραχές Πεπτικού (Οξεία κοιλία, Οξεία Παγκρεατίτιδα)

Ενδοκρινικές Διαταραχές (Διαβητική κετοξέωση, Υπογλυκαιμικό Κώμα)