Αρχική σελίδα » Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών

Συνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τον τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019(έναρξη του ΠΜΣ 2006-2007) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 

Στο ΠΜΣ προβλέπονται δύο  κατευθύνσεις, με κορμό τις ΜΕΘ, μία εκ των οποίων μπορεί να επιλέξει κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής.

Κατευθύνσεις:

1. Επείγουσα Νοσηλευτική,

2. Επείγουσα Θεραπεία Παίδων

Τα μαθήματα Πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής, του Νοσοκομείου « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και άλλων Νοσοκομείων της Αττικής σε περίπτωση αυξημένων αναγκών.

Αντικείμενο- Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» και στις δύο ειδικεύσεις, είναι η παροχή εκπαίδευσης, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης, όπως είναι οι ΜΕΘ, η επείγουσα νοσηλευτική και  η επείγουσα θεραπεία Παίδων.

Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

•          Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Εντατικής Θεραπείας.

•           Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

•        Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

•          Δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση στους χώρους εργασίας.

•          Στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων και ιδιαίτερα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων και Παίδων, ΤΕΠ.

•          Στελέχωση Κινητών Μονάδων για παροχή υπηρεσιών σε προνοσοκομειακό επίπεδο.

•          Προσφορά υπηρεσιών σε Μαζικές καταστροφές και Θεομηνίες.

•          Υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα τη μείωση των ημερών νοσηλείας και κατά συνέπεια τη μείωση του κόστους νοσηλείας. 

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:

•          Να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων και Παίδων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

•          Να στελεχώσουν Τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ).

•          Να στελεχώσουν Κινητές Μονάδες για παροχή υπηρεσιών σε προνοσοκομειακό επίπεδο.

•          Να παρέχουν αποτελεσματικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε επείγουσες καταστάσεις, Μαζικές καταστροφές και Θεομηνίες.

•          Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.