Ανακοινώσεις

Περισσότερα »


Επιστημονικές Δράσεις- Ημερίδες- Σεμινάρια

Περισσότερα »

Πρόσκληση – Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

 Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (ΔΜΣ) «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» και τις πιο κάτω ειδικεύσεις:

1. Επείγουσα Νοσηλευτική

2. Επείγουσα Θεραπεία Παίδων

 Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο «Κ. Γαρδίκας» και άλλες εγκαταστάσεις του Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός».

 Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής Σχολής, Νοσηλευτικής καθώς και όλων των συναφών επιστημών υγείας  της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και πενήντα (50).

Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 3.000,00€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες  δόσεις (οι φοιτητές/τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης).

Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη-προφορική εξέταση. Ο βαθμός του πτυχίου,  η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, η προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές, κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών κ.λ.π.

      Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του ΠΜΣ:

 • Αίτηση που βρίσκεται στο site της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (www.grammateia.med.uoa.gr,) αλλά και στο site του ΠΜΣ (www.icu.uoa.gr) την οποία αποθηκεύετε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, την συμπληρώνετε ηλεκτρονικά και εν συνεχεία την εκτυπώνετε, την υπογράφετε και την προσκομίζετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά,
 • Aντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 (βρίσκεται και αυτή στο site της Ιατρικής Σχολής Αθηνών αλλά και του ΠΜΣ) στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση  των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για  την εξεταστική περίοδο του Εαρινού εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής  βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα  και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
 • Δύο Συστατικές επιστολές (ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές)
 • Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο    συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
 • Αντίγραφο Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας π.χ. αγγλικής/γαλλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλεί  είτε μέσω e-mail στην Γραμματεία του ΠΜΣ (icu.master@med.uoa.gr) με επισυναπτόμενα σκαναρισμένα τα έγγραφα.

 Συγκεκριμένα:

 Στο θέμα του e- mail θα αναφέρετε ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΌΤΗΤΑΣ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Είτε να κατατεθεί  στο γραφείο της Γραμματείας του ΠΜΣ: 

Διεύθυνση, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ » είσοδος από Υψηλάντου , κτήριο Ο Οίκος Αδερφών, 5ος όροφος, (δεύτερη πόρτα αριστερά) – ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 09.00 – 13.00 ΑΥΣΤΗΡΑ!

Για ενημέρωση μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.icu.uoa.gr)  και να διαβάσετε τον Κανονισμό Σπουδών.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα της προφορικής εξέτασης -συνέντευξης  από την Γραμματεία του ΠΜΣ είτε με ανακοίνωση στο site του ΠΜΣ (www.icu.uoa.gr) είτε τηλεφωνικώς.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται: από 13 Μαϊου έως και 30 Ιουνίου 2024

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων  θα γίνουν στο διάστημα από 03 Ιουλίου έως και  10 Ιουλίου  2024 και

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Η ύλη που αφορά την προφορική εξέταση ορίζεται όπως πιο κάτω.

Εξεταστέα Ύλη:

Η  Εξεταστέα ύλη μαθήματος Εντατικής και Επείγουσας Νοσηλευτικής ορίζεται ακολούθως:

         Τραύμα - Πολυτραυματίας – ΚΕΚ - Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης -Μεταφορά βαρέως πάσχοντα

        ΤΕΠ-ΜΕΘ (Γενικά)  Ηλεκτολυτικές Διαταραχές - Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας  – Καταπληξία – Σήψη - Πολυοργανική Ανεπάρκεια

         Κώμα – ΑΕΕ

         Εγκαύματα

         Καρδιαγγειακές διαταραχές (ΟΕΜ, Καρδιογενές Σοκ, Ανακοπή)

         Αναπνευστικές Διαταραχές (Πνευμονική Εμβολή, Άσθμα, ARDS)

         Διαταραχές Πεπτικού (Οξεία κοιλία, Οξεία Παγκρεατίτιδα)

         Ενδοκρινικές Διαταραχές (Διαβητική κετοξέωση, Υπογλυκαιμικό Κώμα)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετικό e-mail στο icu.master[at]med.uoa[dot]gr  απευθύνοντας το ερώτημα  στην Γραμματέα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κα. Μπάτσου Μαριάνθη - Νομική

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:

www.icu.uoa.gr/proboli-newn/prosklhsh-prokiry3h-gia-to-akadhmaiko-etos-2024-2025.html

 

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» 

Πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τον τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (έναρξη του ΠΜΣ 2006-2007) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/22
Στο ΠΜΣ προβλέπεται η κατεύθυνση με τίτλο : ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ.


Τα μαθήματα Πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής, του Νοσοκομείου ΓΝΑ « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» είναι η παροχή εκπαίδευσης, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης, όπως είναι οι ΜΕΘ, και συγκεκριμένα στην επείγουσα νοσηλευτική. 

 Κανονισμός Σπουδών

  Πληροφορίες για μελλοντικούς - υποψήφιους φοιτητές   

   Νέο Webmail ΕΚΠΑ

  Χάρτης με τις εγκαταστάσεις του ΠΜΣ

 

WEB RADIO ΠΜΣ: 

Το κανάλι του ΠΜΣ στο YouTube, Επιστημονικού Ενδιαφέροντος

ΚΑΝΑΛΙ ΠΜΣ ΣΤΟ YOU TUBE