Αρχική σελίδα » Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών » Νέος Κανονισμός 2018-2019. Πρόγραμμα Σπουδών.

Συνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τον τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019(έναρξη του ΠΜΣ 2006-2007) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 

Στο ΠΜΣ προβλέπονται δύο  κατευθύνσεις, με κορμό τις ΜΕΘ, μία εκ των οποίων μπορεί να επιλέξει κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής.

Κατευθύνσεις:

1. Επείγουσα Νοσηλευτική,

2. Επείγουσα Θεραπεία Παίδων

Τα μαθήματα Πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής, του Νοσοκομείου « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και άλλων Νοσοκομείων της Αττικής σε περίπτωση αυξημένων αναγκών.

Αντικείμενο- Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» και στις δύο ειδικεύσεις, είναι η παροχή εκπαίδευσης, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης, όπως είναι οι ΜΕΘ, η επείγουσα νοσηλευτική και  η επείγουσα θεραπεία Παίδων.

Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

•          Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Εντατικής Θεραπείας.

•           Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

•        Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

•          Δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση στους χώρους εργασίας.

•          Στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων και ιδιαίτερα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων και Παίδων, ΤΕΠ.

•          Στελέχωση Κινητών Μονάδων για παροχή υπηρεσιών σε προνοσοκομειακό επίπεδο.

•          Προσφορά υπηρεσιών σε Μαζικές καταστροφές και Θεομηνίες.

•          Υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα τη μείωση των ημερών νοσηλείας και κατά συνέπεια τη μείωση του κόστους νοσηλείας. 

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:

•          Να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων και Παίδων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

•          Να στελεχώσουν Τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ).

•          Να στελεχώσουν Κινητές Μονάδες για παροχή υπηρεσιών σε προνοσοκομειακό επίπεδο.

•          Να παρέχουν αποτελεσματικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε επείγουσες καταστάσεις, Μαζικές καταστροφές και Θεομηνίες.

•          Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.


Δομή και Όργανα του ΠΜΣ

Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα όπως προβλέπεται από το Ν. 4485/2017  είναι:

3.1. Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Το Π.M.Σ. λειτουργεί υπό την εποπτεία της  Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

3.2.    Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ.

Η Συντονιστική Επιτροπή  απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση Ιατρικής Σχολής για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:

-   Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ.

-   Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση της Σχολής.

-   Εξετάζει φοιτητικά θέματα  όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση της Σχολής.

-   Καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών.

-   Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών(ΜΦ), διενεργεί τις εξετάσεις και δύναται να ορίζει κατά περίπτωση επιμέρους επιτροπές εξετάσεων, εάν κριθεί σκόπιμο από αυτήν.

-   Εποπτεύει εν γένει, την τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού καθ’ όλη τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ΜΦ.

-   Επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων

-   Καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών.

-   Αναθέτει τη διδασκαλία μαθημάτων στο Π.Μ.Σ.

-   Απονέμει τα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

-   Ορίζει τον Επιβλέποντα και την Επιτροπή παρακολούθησης των Μεταπτυχιακών εργασιών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε).

-   Αποφασίζει για την λειτουργία των ειδικεύσεων  ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών που θα τις επιλέξουν.

-   Αντιμετωπίζει κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζεται από την Διευθύντρια Σπουδών , εγκρίνεται από τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής και αποτελείται από:

1. Αναστασία Κοτανίδου, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Πρόεδρο

2. Στυλιανό Ορφανό, Καθηγητή Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,

3. Παγώνα Λάγιου,  Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

4. Ιωάννη Βασιλειάδη, Επίκουρο  Καθηγητή Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

5.Νικολέττα Ροβίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

3.3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του:

 Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση Συνέλευσης της  Ιατρικής Σχολής.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.

β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών και οργάνων του ΠΜΣ.

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Στη θέση του Διευθυντή έχουν δικαίωμα εκλογής μέλη ΔEΠ της Ιατρικής Σχολής, από τις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή καθηγητή.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του Διευθυντή του Π.M.Σ ή μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής, για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται αντικατάσταση από άλλο αντίστοιχο μέλος ΔEΠ μετά από απόφαση της Γ.Σ.E.Σ.

Διευθύντρια Σπουδών του ΠΜΣ ορίζεται η Αναστασία Κοτανίδου, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής.

Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΠΜΣ ορίζεται η Ιωάννα Δημοπούλου , Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής.

Αρμοδιότητες:

•     Ο Διευθυντής του Π.M.Σ. συγκαλεί την Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) και προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτής, ενώ εισηγείται στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής  κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.

Επί πλέον:

•     Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΣΕ.

•     Εισηγείται στη ΣΕ για τα θέματα της αρμοδιότητας της για τα οποία δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο

•     Με εξουσιοδότηση της ΣΕ συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων

•     Εποπτεύει συνολικά την υλοποίηση των αποφάσεων της ΣΕ.

Το ΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στο νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός»  και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση βαθμολογιών κλπ.

 

3.4. Άλλες Επιτροπές 3.4.1.Επιστημονική Επιτροπή

 

Η Επιστημονική Επιτροπή [Ε.Ε] του ΠΜΣ συγκροτείται με απόφαση της Σ.E. Στην επιτροπή λαμβάνουν μέρος διδάσκοντες του ΠΜΣ, μέλη ΔΕΠ, μέλη Εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) ΤΕΙ και άλλοι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον τομέα των γνωστικών αντικειμένων του ΠΜΣ. Η Ε.Ε. έχει ρόλο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό σε θέματα περιεχομένου σπουδών, προβολής και επικοινωνίας, υποστήριξης και διοργάνωσης έξω εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του ΠΜΣ. Συγκαλείται τακτικά με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΜΣ και τα πρακτικά των συνεδριάσεών της κοινοποιούνται στην ΣΕ.

 

3.4.2.Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ)

Η επιλογή των Μ.Φ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από την ΣΕ και συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ  με τους Αναπληρωτές τους.

 

 

 

Κατηγορίες και Αριθμός Εισακτέων

Στο ΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής Σχολής, Νοσηλευτικής καθώς και όλων των συναφών επιστημών υγείας  της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

 Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 34 του Ν.4485/17.

 

4.1.Κριτήρια Επιλογής:

Η    επιλογή    των    μεταπτυχιακών    φοιτητών    γίνεται    από    την    επιτροπή    Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ) και με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

-      Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 10%

-      Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 10%

-      Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%

-      Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5 %

-      Επαγγελματική Εμπειρία και ιδιαίτερα σε ΜΕΘ και ΤΕΠ  10 %

-      Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%

-      Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 10%

-      Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 10%

-      Απόδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ σε ποσοστό 30%

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ  καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δέκα (10) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγονται οι ισοβαθμήσαντες

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, τα εξής δικαιολογητικά:

1.       Αίτηση Συμμετοχής

2.       Βιογραφικό σημείωμα

3.       Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

4.       Αναλυτική Βαθμολογία

5.       Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

6.       Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

7.       Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

8.       Δύο συστατικές επιστολές

9.       Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας π.χ. αγγλικής/γαλλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

10.     Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση με τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκηση να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα.

Β. Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν, η οποία να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις Α και Β.

Κατά την εγγραφή τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν επιπλέον των δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους και τα εξής:

  • Δήλωση ατομικών στοιχείων
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,
  • Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι δεν φοιτούν σε άλλο Π.M.Σ.

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι δυνατή η εγγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, με απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

4.2. Παρακολούθηση του ΠΜΣ από μη εγγεγραμμένους επιστήμονες.

 

Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, είναι δυνατόν άλλοι επιστήμονες (βλέπε κριτήρια υποψηφίων) να παρακολουθήσουν το σύνολο η επί μέρους κύκλους μαθημάτων του ΠΜΣ. Για την παρακολούθηση απαιτείται αίτηση στην Γραμματεία του ΠΜΣ η οποία θα κρίνεται από την ΣΕ. Ταυτόχρονα θα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

 

Οι επιστήμονες αυτοί μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά όλο η μέρος του ΠΜΣ αλλά δεν έχουν τα προνόμια των εγγεγραμμένων φοιτητών (αναβολή σπουδών, μειωμένο εισιτήριο κλπ). Στους επιστήμονες που παρακολουθούν “ελεύθερα” τους κύκλους των μαθημάτων του ΠΜΣ θα χορηγείται Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης ή  επιτυχούς εξέτασης από την ΣΕ του ΠΜΣ.

 

Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας ΠΜΣ

Η χρονική διάρκεια του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ ορίζεται έως και το ακαδημαϊκό έτος 2028- 2029. Μετά λήξη αυτής της περιόδου επανεξετάζεται η αναγκαιότητα συνέχισης, τροποποίησης ή μη του προγράμματος.

 

Χρονική Διάρκεια Σπουδών - Απονομή ΜΔΕ

 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Μετά από αίτημα του/ης μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο οποίο εκφράζονται οι λόγοι παράτασης των σπουδών, η ΣΕ μπορεί να κάνει δεκτό το αίτημα και να εισηγηθεί την έγκριση για παράταση φοίτησης έως 2 (δύο) εξάμηνα, από τη Συνέλευση.

Για τους εργαζόμενους ΜΦ προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη.

Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά.

Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα δυο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο ΜΦ  με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Προϋπόθεση για την αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας αποτελούν αποδεδειγμένοι λόγοι κοινωνικοοικονομικής φύσεως και υγείας.

Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχία στις εξετάσεις, στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα του Π.Μ.Σ, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των αντιστοίχων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων (αναλόγως της φύσης του μαθήματος, π.χ συγγραφή μελέτης περίπτωσης, ερευνητικού πρωτόκολλου, λήψης ιστορικού κλπ)

Τα συγγράμματα που θα διανέμονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα, όπως και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), μετά από έγκριση της Σ.Ε., κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του διδάσκοντα.

 

 

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο σε πενήντα(50) ανά έτος συνολικά  και στις δύο κατευθύνσεις. Ο  ακριβής αριθμός για κάθε έτος καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό των διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους.

 

Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΜΔΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και σε ποσοστό έως και 35% δύναται να υπάρξει εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε επίπεδο θεωρητικής διδασκαλίας (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017).

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται  στην ελληνική  κατά βάση και στην αγγλική  κατά περίπτωση γλώσσα.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

Ειδίκευση 1η : Επείγουσα Νοσηλευτική

 

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. ώρες / ανά εβδομάδα

ECTS

Επιδημιολογία, Μεθοδολογία Έρευνας - Βιοστατιστική

4

8

Λοιμώξεις

4

8

Παθολογία

3

7

Κλινική Φαρμακολογία

3

7

Σύνολο

14

30

 

Β΄ Εξάμηνο

 

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. ώρες /  ανά εβδομάδα

ECTS

 

Επείγουσα Θεραπεία

4

8

 

Εντατική Θεραπεία

4

8

 

Μαζικές απώλειες υγείας - Διαχείριση Κρίσεων

2

5

 

Αναισθησιολογία

2

5

 

Μαθήματα Επιλογής

 

 

 

Συγγραφή επιστημονικής εργασίας

2

4

 

Ψυχολογία Υγείας

2

4

 

Θεωρητικές βάσεις της Νοσηλευτικής Επιστήμης (εφαρμογές στη φροντίδα υγείας)

2

4

 

Σύνολο

14

30

 

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. ώρες /  ανά εβδομάδα

ECTS

 

Επείγουσα Νοσηλευτική (PHTLS)

4

8

 

Εντατική Νοσηλευτική

4

8

 

Νέες Τεχνολογίες στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική

2

5

 

Κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική

2

5

 

Μαθήματα Επιλογής

 

 

 

Διαγνωστικές Μέθοδοι στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική

2

4

 

Ειδικές Μονάδες        

2

4

 

Θρεπτική υποστήριξη βαρέως πασχόντων ασθενών

2

4

 

Σύνολο

14

30

 

 

Δ΄ Εξάμηνο

 

ECTS

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

30

Σύνολο

30

Γενικό Σύνολο

120

 

 

Ειδίκευση 2η : Επείγουσα Θεραπεία Παίδων

 

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. ώρες /  ανά εβδομάδα

ECTS

Επιδημιολογία, Μεθοδολογία Έρευνας - Βιοστατιστική

4

8

Λοιμώξεις

4

8

Παθολογία

3

7

Κλινική Φαρμακολογία

3

7

Σύνολο

14

30

 

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. ώρες /  ανά εβδομάδα

ECTS

Επείγουσα Θεραπεία

4

8

Εντατική Θεραπεία

4

8

Μαζικές απώλειες υγείας - Διαχείριση Κρίσεων

2

5

Αναισθησιολογία

2

5

Μαθήματα Επιλογής

 

 

Συγγραφή επιστημονικής εργασίας

2

4

Ψυχολογία Υγείας

2

4

Θεωρητικές βάσεις της Νοσηλευτικής Επιστήμης (εφαρμογές στη φροντίδα υγείας)

2

4

Σύνολο

14

30

 

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. ώρες /  ανά εβδομάδα

ECTS

 

Επείγουσες καταστάσεις σε παιδιά

4

8

 

Εντατική Θεραπεία Παίδων

4

8

 

Φαρμακολογία Παίδων

2

5

 

Μηχανικός Αερισμός σε παιδιατρικούς ασθενείς

2

5

 

Μαθήματα Επιλογής

 

 

 

Διαλογή (Triage) Παίδων στο ΤΕΠ    

2

4

 

Χρόνιος παιδιατρικός ασθενής στη ΜΕΘ     

2

4

 

Σύνολο

14

30

 

 

Δ΄ Εξάμηνο

 

ECTS

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

 

Σύνολο

30

Γενικό Σύνολο

120

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συγγραφή εργασίας στα μαθήματα, είναι υποχρεωτική. Κατά την διάρκεια του τρίτου εξαμήνου ορίζεται το θέμα για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία παραδίδεται μέχρι το τέλος του τετάρτου εξαμήνου και την ολοκλήρωση των σπουδών.

 

 

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των ΜΦ

 

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ.3, αρ.34, Ν.4485/2017).

2. Οι ΜΦ καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά.

3. Αριθμός υποτροφιών δύναται να χορηγηθεί σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων και με βάση τα κριτήρια του νόμου, όπως αναφέρονται στη παρ. 5 παρακάτω.

4. Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών

- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,

- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,

- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών,

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των προβλεπόμενων εργασιών τους,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.

5. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

6. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.1., άρ.44, Ν.4485/2017). Η αξιολόγηση βασίζεται στις αρχές του ερωτηματολογίου της ΜΟΔΙΠ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φοιτητών όσον αφορά το σύνολο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και των δραστηριοτήτων του θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε διδάσκοντα θα του κοινοποιούνται.

7. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής και σε χώρο της Σχολής, παρουσία του Προέδρου της Σχολής.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» (ΜSc in Intensive Care Units) στις εξής ειδικεύσεις:

1.  Επείγουσα Νοσηλευτική (Emergency Nursing)

2. Επείγουσα Θεραπεία Παίδων (Emergency Care of Children)

 

8. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

10. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 750 ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου ή με διακανονισμό.

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους  διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερνά το 20% ανά μάθημα / ή στο σύνολο των μαθημάτων, τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη ΣΕ, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.

Η αξιολόγηση των ΜΦ και η επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΜΔΣ κάθε ΜΦ οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι(120) ECTS.

Εάν ο ΜΦ αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσο ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Ιατρικής Σχολής, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, Ν.4485/2017).

Στο Δ΄ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων (αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων/ουσα του μεταπτυχιακού φοιτητή ήδη από την έναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών του) και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).

Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ όλων των βαθμίδων.

Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων και όλοι οι διδάσκοντες του ΠΜΣ

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει  ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο, συστηματική ανασκόπηση ή μετανάλυση.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι ελληνική κατά κύριο λόγο και αγγλική.

Αναλυτικές οδηγίες συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (icu.uoa.gr)

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017). Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποβάλει αίτηση υποστήριξης  της διπλωματικής εργασίας μετά από ενυπόγραφη έγκριση της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής   στη γραμματεία του ΠΜΣ. Η διπλωματική εργασία βαθμολογείται με την κλίμακα 0-10

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της Ιατρικής Σχολής (άρ. 34, παρ. 5 Ν.4485/17).

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

 

 

 

Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγγράψει διπλωματική εργασία σε θέμα  συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ και της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει ένα θέμα και υποβάλλει αίτηση στην ΣΕ για ορισμό επιβλέποντος. Την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας αναλαμβάνει Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (ΤΕΕ) από τα μέλη ΔΕΠ. Η TEE έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας της Διπλωματικής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή. Η ΣΕ  εγκρίνει τις προτάσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών για ορισμό τριμελών Επιτροπών  καθώς και τα θέματα των Διπλωματικών Εργασιών.

Η διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας δύναται να παραταθεί μέχρι το τέλος του τρίτου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η ΣΕ αποφασίζει  για την περαιτέρω παράταση αυτής της προθεσμίας.

 

 

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας (ΔΕ)

Η διπλωματική εργασία, η οποία κατατίθεται στο τέλος του Δ’ εξαμήνου, εγκρίνεται κατ’ αρχήν από την ΣΕ και στη συνέχεια υποστηρίζεται δημόσια σε ανοικτό Σεμινάριο, ενώπιον της ΤΕΕ. Με τη γραπτή βεβαίωση των μελών της ΤΕΕ ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει την υποχρέωση της διπλωματικής εργασίας. Περαιτέρω προϋπόθεση για την απονομή του ΜΔΕ είναι η ηλεκτρονική κατάθεση της εργασίας, σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες.

Η εργασία γίνεται αποδεκτή ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία και βαθμολογείται με κλίμακα 0-10, με  άριστα το 10. Η αρνητική ψήφος αιτιολογείται εγγράφως. Αν η μεταπτυχιακή εργασία θεωρείται από την επιτροπή μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω από τη βάση του 6,

τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή τη βελτίωση, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή τη ριζική αναμόρφωση της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να έχει επανυποβληθεί η μεταπτυχιακή εργασία, τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΤΕΕ.

Μετά την παρουσίαση και με ευθύνη του επιβλέποντος και του ΜΦ συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Το πρακτικό κρίσεως, υποβάλλεται  στην Γραμματεία της Σχολής για έκδοση του ΜΔΕ και ορκωμοσία. Λεπτομέρειες που αφορούν την συγγραφή της Διπλωματικής εργασίας (οδηγός συγγραφής διπλωματικής εργασίας, πρωτόκολλο μελέτης κ.α.) και όλα τα σχετικά έντυπα, θα αναρτώνται στο site  του ΠΜΣ (http://www.icu.uoa.gr/)

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, τουλάχιστον κατά 60%, από:

- μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής και σε ότι αφορά την κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Νοσηλευτικής  μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και μελών ΕΠ  ΤΕΙ της χώρας.

- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κατόχους διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, Ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112),

- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ (ΕΚΠΑ) (παρ. 7, άρ. 29, Ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ανατίθεται διδασκαλία σε:

- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,

- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, Ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π άλλων ΑΕΙ,

- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, Ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού διπλώματος (παρ.7, άρ. 16, Ν.4009/2011) ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, αρ. 36, Ν.4485/2017).

 

Οικονομική στήριξη

Οι ΜΦ δικαιούνται όλες τις παροχές των προπτυχιακών Φοιτητών όπως αυτές καθορίζονται από τους Νόμους 1268/82 και 2083/92 (κουπόνια σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα συμμετοχής σε ορισμένες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις , ασφάλιση μέσω του Πανεπιστημίου σε όσους φοιτητές δεν διαθέτουν προσωπική ασφάλεια

Λοιπές υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράμματος

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης τους οι ΜΦ υποχρεούνται να επικουρούν τα μέλη ΔΕΠ στην εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων (εργαστήρια, φροντιστήρια, επιτηρήσεις). Η φύση του έργου που παρέχουν καθορίζονται από την ΣΕ. Η αναγνώριση του έργου τους γίνεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης υπογεγραμμένης από τον Διευθυντή Σπουδών του ΠΜΣ. Οι ΜΦ μπορούν να προσφέρουν το πολύ 6 ώρες (ανά εβδομάδα) επικουρική (διδασκαλία ασκήσεων, επίβλεψη εργαστηρίων και εξετάσεων, κ.λ.π.).

Άλλα θέμ

Ο οδηγός σπουδών δύναται να αναθεωρείται μερικώς κάθε έτος και εκτενέστερα ανά διετία, εφ’ όσον προκύπτουν νέα δεδομένα.

Το Σχέδιο-Υπόδειγμα Πρόσκλησης – Προκήρυξης, θα ανακοινώνεται στο site ΠΜΣ, ένα μήνα πριν την έναρξη υποβολής δικαιολογητικών κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το Π.Μ.Σ. «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» και Ειδικεύσεις, για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα κανονισμό ή στην υπουργική απόφαση, αρμόδια για να αποφασίσει είναι η ΣΕ.